til studerende

Praktikstedsbeskrivelse 1 og 4 praktik

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Børnehuset Stjernen

Gilmosevej 20

7400 Herning

96286650

bhsap@herning.dk

http://stjernen.herning.dk

Anders Pyndt

Knud Pedersen 96286653

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

a) Antal børn/unge /voksne

b) Aldersgruppe

c) Antal stuer / afdelinger

d) Åbningstid

 

a) ca. 420 børn og ca. 60 voksne

b) 0 – 12 år

c) 10 grupper fordelt på 3 afdelinger

d) 6:30 – 16:40 man-tor, 6:30 – 15:40 fre

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Den selvejende institutions (fonds) formål:

Børnehuset Stjernen lægger vægt på at gøre børnene ”livsduelige”. Fokus lægges på kvaliteten af kommunikation mellem børn og voksne og på anerkendende relationer således, at institutionens hverdagsmiljø stimulerer, at børnene gennem et aktivt liv, bidrager til egen alsidig udvikling. Institutionens arbejdsgrundlag er baseret på følgende jævnligt debatterede værdi-begreber:

• at være rollemodel

• humor

• kreativitet

• tid til fordybelse

• tillid

• tolerance

• nærvær

• dialog med forældre

• medbestemmelse

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Børn inden for normalområdet, hovedsageligt middelklasse

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Pædagogisk idrætdefineres som ’idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng’. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk idræt handler altså ikke om at gøre børnene til elitegymnaster eller professionelle boldspillere. I pædagogisk idræt er der altid et pædagogisk mål, eksempelvis at fremme børnenes sociale relationer, og idrætten bruges som et pædagogisk redskab til at nå målet.

Erfaringer viser at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik, moral m.v. Derved skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter.

Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenassistenter, økonomaer og køkkenelver

 

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 


Diplomuddannelse

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne:

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Tæt samarbejde med Tjørring skole, Center for børn og læring og Center for børn og forebyggelse.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

 

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Man arbejder i teams og i tæt tilknytning til sin vejleder.

 

 

Øvrige oplysninger

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 


 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

Primær: Sekundær:

 

·

x

Dagtilbudspædagogik

 

 

x

 


· Skole- og fritidspædagogik

 

 

 


· Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

 

x

1) Kreative udtryksformer.

 

x

2) Natur og udeliv.

 

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

x

4) Medier og digital kultur.

 

x

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

x

6) Social innovation og entreprenørskab.

 

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Kendskab til målgruppe og institutionens opgave opnås i høj grad gennem den almindelige daglige praksis.
Ved deltagelse i mødevirksomheden i afdelingen og på tværs af afdelingerne får den studerende gennemgået institutionens mål, indsatsplaner, politikker, strategier og retningslinier. Derudover vil den studerende stifte bekendskab med de forskellige pædagogiske udviklingsprojekter og foki, der arbejdes med i løbet af praktikperioden.
Sammen med vejleder og eventuel pædagogisk leder vil der være mulighed for at reflektere over sammenhængen mellem den daglige praksis og de overordnede mål og strategier.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Ved deltagelse i mødevirksomhed i afdelingen får den studerende indblik i alle aspekter af pædagogikken og dens udtryk i den daglige drift.
På mødevirksomheden i teamet får den studerende indblik i – og mulighed for indflydelse - på den konkrete planlægning af hverdagen, herunder projekter og pædagogiske aktiviteter.

Her drøftes ligeledes det enkelte barn og børnegruppens samlede trivsel og udvikling – og i den sammenhæng hvordan der kan arbejdes med dette gennem forskellige pædagogiske indsatser og strukturelle tiltag.

Den studerende vil blive indført i den pædagogiske idræts arbejdsmetode, herunder værdigrundlag, metode, didaktik, skemaer og konkret afvikling af aktiviteter med børnene.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Den studerende får på teamet mulighed for at deltage i den daglige dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. Det sker konkret gennem eksempelvis dagbøger, fotos, video mv. til forældrene, gennem den daglige samtale med forældrene og gennem den studerendes dagbogsskrivning med fokus på egen praksis og læring.
På teamet inddrages de studerende i den halvårlige trivselsscreening af børnegruppen.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

De studerende vil gennem daglig praksis få indblik i hvordan sundhed, måltider mv. er en integreret del af arbejdet i institutionen. Eksempelvis gennem den obligatoriske madordning og hvordan produktionskøkkenet og deres viden og virksomhed, udgør en vigtig del af vores pædagogiske grundlag.

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Kursusmapper K1, K2 og K3 omkring pædagogisk idræt. (VIA UC & DIF)
Pædagogisk idræt – en bevægende idræt (Sandholm & Sørensen)

Fritidspædagogik og børneliv (Hviid & Højholt) – for studerende tilknyttet fritidshjemmet

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

På 2/3-mødet deltager pædagogisk leder. Her drøfter den studerende og vejlederen læringsmål og udbytte, og der lægges plan for resten af praktikken.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a) Praktikken har i høj grad karakter af et praksislæringsforløb, hvor den studerende får mulighed for at afprøve sig selv i alle aspekter af det pædagogiske arbejde. Den studerende indgår i arbejdsplan, opgavefordeling, mødevirksomhed mv. på lige fod med det øvrige personale. Det betyder at den studerende får mulighed for at eksperimentere og finde sine egne veje og interesser i forhold til det pædagogiske felt – og at den studerende for at få fuldt udbytte af praktikken, må agere selvstændigt og være initiativrig. Vejleder og pædagogisk leder – med hjælp fra den samlede personalegruppe – har sammen med den studerende, ansvaret for at der sker en løbende progression i viden og kompetencer gennem praktikken.
Vi lægger vægt på at det er den studerende der er i gang med at tage en uddannelse og derfor må på banen – men støtter selvfølgelig op, hele vejen igennem.

b) Den studerende og vejlederen afholdes en times skemasat vejledning om ugen. Derudover foregår vejledningen løbende på møder og under det daglige arbejde. Pædagogisk leder deltager i første vejledningssession, hvor der lægges en overordnet plan for praktikforløbet.

c)

Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Vejleder henvender sig til den pædagogiske leder, der kontakter uddannelsesinstitutionen. Den pædagogiske leder er ansvarlig for strukturering af forløbet og bistår vejleder i at støtte den studerende.

 


 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

I samarbejde med innovationslaboratoriet for pædagogik og bevægelse under VIA UC, har vi lavet flere pædagogiske udviklingsprojekter omkring pædagogisk idræt og hvordan man kan arbejde med en kropslig tilgang til børns læring og udvikling.

I samarbejde med Tjørring Skole har vi en særlig viden omkring undervisning og pædagogik for børn i modtagerklasser.

I alle afdelinger arbejdes der med hvordan ny teknologi og digitale medier kan anvendes i det konkrete pædagogiske arbejde og i dokumentationen af det.

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Vi har tilladelse til fotografering og videooptagelse til internt brug for de fleste børn. I forbindelse med særlige projektet skal der indhentes en særlig tilladelse, der dækker det konkrete projekt.

Kontaktperson for den studerende

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Morten Madsen 51836490 pædagogisk leder fritidshjem

Knud Pedersen 30578646 pædagogisk leder børnehave/vuggestue