Børnehuset Stjernens vedtægter

 

VEDTÆGT for

Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen

§ 1
Navn og hjemsted:
Institutionen hedder Børnehuset Stjernen og har til huse på Gilmosevej 20 i Herning

§ 2
Den selvejende institutions (fonds) formål:
Børnehuset Stjernen lægger vægt på at gøre børnene ”livsduelige”.
Fokus lægges på kvaliteten af kommunikation mellem børn og voksne og på anerkendende relationer således, at institutionens hverdagsmiljø stimulerer, at børnene gennem et aktivt liv, bidrager til egen alsidig udvikling.
Institutionens arbejdsgrundlag er baseret på følgende jævnligt debatterede værdi-begreber:
• at være rollemodel
• humor
• kreativitet
• tid til fordybelse
• tillid
• tolerance
• nærvær
• dialog med forældre
• medbestemmelse

§ 3
Ledelse:
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

§ 4
Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:
- 6 repræsentanter valgt blandt de forældre, der benytter institutionen.
- 1 medlem er medarbejderrepræsentant.
Institutionslederen deltager på alle bestyrelsesmøder og er sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen sammensættes således, at der altid er et flertal af bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af og blandt de forældre, der benytter institutionen.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.
Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen.
Alle fremmødte forældre / værger har stemmeret ved valget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg af forældre repræsentanter finder sted på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober, første gang dog inden udgangen af januar 2010, hvor der vælges 6 forældrerepræsentanter og

1 suppleant.

I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og i ulige år 3 forældrerepræsentanter.
Forældrerepræsentanterne kan kun sidde i bestyrelsen, så længe disse har børn i institutionen.

1 suppleant vælges hvert år for ét år ad gangen. En suppleant indtræder i bestyrelsen i den periode et bestyrelsesmedlem midlertidigt må udtræde, som følge af barnets midlertidige udmelding med pladsgaranti. I øvrigt indtræder suppleanten kun i bestyrelsen, såfremt en forældrerepræsentant udtræder.
Suppleanten kan deltage i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
1 medarbejderrepræsentant og 1 suppleant for denne vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen. Valgperioden er 2 år (1år for suppleanten). Medarbejderrepræsentanten har stemmeret dog ikke i personsager.
De nye medlemmer, som indtræder i bestyrelsen, fungerer i den resterende valgperiode i det afgående medlems sted.
Genvalg kan finde sted.
Pædagogiske ledere kan indkaldes ad hoc til bestyrelsesmøder. Deltager uden stemmeret.

§ 5
Konstituering m.v.:
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter nyvalg af forældrerepræsentanter, og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, dog kan formanden, et bestyrelsesmedlem eller den ansatte leder af daginstitutionen forlange bestyrelsen indkaldt.
Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages skriftligt af formanden med mindst 1 uges varsel med besked om tid, sted og dagsorden for mødet. Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde indkaldes med kortere varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.
Afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende, se dog §§'ne 8 og 11. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse eller sygdom i længere tid, eller såfremt formanden trods anmodning herom af én af de ovenfor anførte, ikke indkalder til møde, kan næstformanden eller et andet medlem af bestyrelsen indkalde til bestyrelsesmøde.

Der føres protokol over alle beslutninger ved bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6
Administrative og økonomiske anliggender:
Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages, således at institutionens formål overholdes, samt de regler, der til enhver tid gælder ved en institutions ledelse og drift.
Bestyrelsen har iht. Dagtilbudsloven indgået kontrakt med Herning Kommune om den selvejende institutions drift.

§ 7
Bestyrelsen ansætter en leder, som har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige drift af institutionen.
Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder skal godkendes af Herning Kommune.
Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger i øvrigt alt personale inden for de rammer, der er fastsat i det af kommunalbestyrelsen godkendte budget. Dog skal kommunalbestyrelsen underrettes før uansøgt afskedigelse af pædagogisk personale og pædagogmedhjælpere iværksættes.

§ 8
Køb, salg m.v.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ekstraordinære dispositioner kræver, at 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for, og at det efterfølgende godkendes af Herning Kommune

§ 9
Tegningsreglerne:
Den selvejende institution tegnes af formanden alene, og i dennes forfald af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 10
Regnskab:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Revideret driftsregnskab og status for fonden aflægges ifølge retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen.
Regnskabet skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dels den økonomiske stilling samt resultat og opgørelse under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af en statsautoriseret/ registreret revisor, som bestyrelsen har valgt.
Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 11
Vedtægtsændringer/opløsning:
Beslutning om ændring af fondens vedtægter eller om opløsning af den selvejende institution kan kun foretages, hvis beslutningen vedtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere skal enhver vedtægtsændring eller opløsning af fonden godkendes af Herning Kommune.
Hvis institutionen nedlægges, skal dens formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Herning Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål.

 

Bilag