Mad og måltider i Stjernen

Stjernen, en institution i bevægelse.

Børnehuset Stjernen og Tjørring Skole har fra 1.august 2012 til huse i et nybygget hus beliggende Gilmosevej 18 i Tjørring.

Dagtilbud og skole er mht. lovgivning, økonomi og formål to selvstændige enheder, men i hverdagen vil det, allerede eksisterende, tværgående samarbejde søges styrket og udbygget.

Pædagogisk idræt er således en overordnet fællesnævner for begge institutioner. Både husets arkitektur og udearealernes design tager afsæt i dette, så både børn og voksne inviteres og inspireres til bevægelse.

Produktionskøkkenet, Stjernekøkkenet, er knyttet til Børnehuset Stjernen, men skal tilbyde gode madordninger til alle der færdes i huset.

På sigt skal der udvikles madtilbud også til eksterne kunder.   

 

Mad og måltidspolitik, formål:

Formålet med nærværende mad og måltidspolitik er, at alle aktører i Stjernen har et fælles grundlag for tænkningen omkring børns mad og måltider.

Politikken tjener som et aktivt udviklings- og samarbejdsværktøj, forstået på den måde, at den vurderes og revideres en gang om året.

Det er med til at sikre at politik og praksis er i overensstemmelse, og åbner mulighed for at der kan formuleres nye visioner og sættes nye mål.

Endelig er mad og måltidspolitiken en væsentlig information til forælder og eksterne samarbejdspartnere.

Maden og måltiderne i Stjernen

- en sundhedsfremmende indsats!

Børns sundhed og trivsel er ikke kun betinget af, at de får god mad med tilstrækkelig energi og næringsstoffer. Mad er imidlertid en meget væsentlig brik i dét puslespil, der tilsammen udgør grundlaget for børns sundhed og trivsel. Det kan være vanskeligt at arbejde optimalt med alle de andre brikker, hvis ikke mad og måltids brikken er på plads.

Madhåndværkerne i Stjernekøkkenet vil i samarbejde med forældre og de øvrige Stjernemedarbejdere investere både viden, erfaringer, mod og kreativitet i at udvikle det bedst tænkelige mad og måltidstilbud til daglig fornøjelse for børn og voksne, og som et væsentligt bidrag til sundhed og trivsel.   

Maden:

Maden bliver fremstillet af råvarer af god kvalitet, gerne af lokal oprindelse.

Økologiske råvarer prioriteres højt, og vi tilstræber at undgå tilsætningsstoffer.

Råvarerne forarbejdes så der kommer veltilberedt, varieret mad med høj kulinarisk og næringsmæssig kvalitet ud af det.

Maden tilpasses de forskellige grupper af spisende, så både gældende anbefalinger følges og maden opleves som dejlige og velsmagende måltider. 

Menuplanerne vil afspejle årstiden.

 

Vi tager afsæt i dansk og nordisk madkultur, meget bredt defineret.

Vi vil dog også flirte med madtraditioner fra andre egne af verden. 

Variation på alle måder vil være et kodeord for madtænkningen i Stjernen.

Fødevarestyrelsens vejledninger og anbefalinger bringes i anvendelse i planlægningen.

Måltiderne:

Måltidet skal, for alle spisende, være en oplevelse, man dagligt ser frem til med positive forventninger.

God mad, rare omgivelser, god stemning og atmosfære er vigtige ingredienser for at indfri sådanne forventninger.

Det er de voksne, der spiser sammen med børnene, der er værter ved måltidet og som sådan både rollemodel for og iscenesætter af positive måltidstraditioner.

Børnene inddrages efter formåen i afvikling af måltidet, og deres evne til at blive selvhjulpne stimuleres.

En passende balance mellem genkendelighed, forandringer og overraskelser tilstræbes både i maden men også i måltidsformen.

Spisetider og måltidsmønstrene tilpasses de forskellige grupper af spisende, så nærings- og energitilførsel i løbet af dagen bliver så optimal som mulig.

Der tages hensyn til alder og aktivitetsniveau.

Er der derudover særlige madhensyn imødekommes dette efter nærmere aftale.

Måltiderne udvikles og evalueres løbende i et samarbejde mellem køkken, afdelinger og forældre.

Madkompetencer og maddannelse:

Det vigtigste ved madordningerne er, at de spisende får ordentlig mad og bliver mætte af den.

I Stjernen tilstræber vi yderligere, i et tværfagligt samarbejde, at børns kendskab til råvarer, duft, farver, smag, konsistens mm udbygges, og at de efterhånden får indsigt i madens vej fra jord til bord og evt. tilbage til jord.

Vi tilstræber også, at børnene inddrages og efterhånden bliver medskabere af det gode måltid. Derigennem høstes erfaringer og udvikles kompetencer både ift. madkultur og ift. måltidets sociale funktioner.

Stjerne-samarbejdet med børn i centrum:

”Lov” nr 1 er, at mad skal smage godt, vurderet af den spisende!

Vi ved, at det er umuligt at lave livretter til alle børn hver dag, men det skal være muligt at alle børn faktisk spiser mad hver dag, så de dagen igennem har brændstof til alle gøremål.

For at opfylde den ambition er det nødvendigt, at voksne i fællesskab har passende opmærksomhed på børnenes spisemønster og, ligeledes ved fælles hjælp, søger løsninger når og hvis det er påkrævet.


Køkkenet påtager sig, som mad-professionelle ansvaret for, at maden er i orden. Dette ansvar kobles imidlertid altid med åben dialog og lydhørhed for ideer og særlige ønsker.

Fødselsdage, traditioner og særlige anledninger:

Mad og måltidspolitikken definerer retningslinjer og bestræbelser, i den mad vi skal leve af, dvs. hverdagsmaden.

Stjernekøkkenet leger med på alle anderledes dage og særlige begivenheder.

Vi opfinder særlige traktementer, helst så ikke alle fejringer kommer til ”at smage sødt”.

Vi kan og vil bage fantastiske kager,- bare ikke særlig tit!

Sundheden og miljøet/ bæredygtigheden:

I Stjernen tænkes sundhed og miljø som en sammenhængende helhed.

For, også i fremtiden, at kunne fremstille sunde måltider af sunde råvarer, forpligter vi os til at være ressourcebevidste både i valg af råvarer og i hele produktionen.

Økologiske råvarer vil udgøre en væsentlig del af det samlede forbrug, og der arbejdes målrettet på en øget andel.

Af både økonomiske og miljøressourcemæssige årsager vil vi, fra dag ét, dyrke den sport det er at minimere madspild.

At leve af dét der gror, der hvor vi selv bor:

Både via køkkenpraksis og via pædagogiske aktiviteter tilstræber vi at synliggøre madens vej fra jord til bord overfor børnene, således at de, gennem oplevelser og erfaringer, får viden om jordens og miljøets indvirkning på råvarer og mad.

Stjernekøkkenet kan ikke drives udelukkende med lokale råvarer, men vi tilstræber at etablere gode relationer til relevante lokale samarbejdspartnere.

Pris og kvalitet:

Det laveste, effektive omkostningsniveau for køkkendriften skal ses i relation til ambitionerne i mad og måltidspolitiken.

Bestræbelsen er, at brugerbetalingen i Stjernen ikke overstiger den pris andre betaler for et lignende tilbud andre steder.

Udgiften til råvarer vil, trods høje kvalitetskrav, være behersket, da al forarbejdning foregår i køkkenet og der er stærkt fokus på at minimere madspild.

Til gengæld kræver en sådan køkkendrift et vist antal dygtige køkkenhåndværkere.

Den relativt høje økologiprocent skal ikke belaste brugerne ekstra. Den finansieres via hensigtsmæssige indkøb, fleksible madplaner, stor forarbejdningsgrad i køkkenet og minimering af madspild. Disse elementer integreres i driften fra starten.