Sikkerhedsinstrukser for sejladsaktiviteter

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - kajakker

Udarbejdet: 14. januar 2015 12:59

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer): 4 kajakker

1. Identifikation af rederen

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:

Børnehuset Stjernen. Gilmosevej 20. 7400 Herning

2. Sejladsaktiviteter

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:

1. Kajaksejlads på badesøen på Hessellund Søcamping i perioden uge 27 for børn i fritidshjemmet fra 2., 3. og 4. klasse. Badesøen er 5000 kvm. Og ikke dybere end en voksen person kan bunde over stort set hele søen.

2. Kajaksejlads på Fuglsang Sø samt Holing Sø i perioden 1/4-1/10 for børn i fritidshjemmet fra 0., 1., 2., 3., 4. klasse, samt medlemmer af junior- & ungdomsklubben. Der skal sejles i en overskuelig afstand af land, dvs. max. 200 meter.

3. Kajaksejlads på å og sø i perioden 1/4-1/10 for personale. 

3. Identifikation af risici

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: 

Overbordfald

Kæntring

4. Tiltag til at imødegå risici

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici):

Inden påbegyndt sejlads instrueres børn og personale i almindelige sikkerhedsregler – dvs. sid ned i kajakken, læn dig ikke ud over rælingen, kald på hjælp hvis du føler dig utryg. Alle sejlende bærer redningsveste eller svømmeveste.

Ifm. Sejlads 1 skal der overvåges fra land af en personale. Der skal medbringes en telefon, så der kan tilkaldes hjælp.

Ifm. Sejlads 2 skal der overvåges fra land af en personale. Der skal medbringes en telefon, så der kan tilkaldes hjælp og der skal være en kano eller kajak på land, så man kan sejle ud og hjælpe. Der skal minimum være én personale i en kano eller kajak på vandet, som hurtigt kan hjælpe.  

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til:

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes:  

Padler og Redningsveste. 

Efterses for fejl og mangler inden påbegyndt sejlads.

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:

Børn instrueres i sikkerhed og betjening af kajakken inden sejladsen.

6. Besætningen og dens kompetencer

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:

Fartøjerne er små, simple at betjene og risici er begrænsede.

Der skal være mindst 1 personale pr. 4 børn.

Alle personaler skal have erfaring med kajaksejlads i et omfang, så de er i stand til at sejle, styre og stoppe en kajak.

Mindst én personale skal have gennemført et relevant kursus i kajaksejlads og sikkerhed.

Mindst én personale skal være i stand til at yde førstehjælp.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord:

Ifm. Sejlads 1 kan der sejles fra solopgang til solnedgang.

Ifm. Sejlads 2 sejles der inden for institutionens almindelige åbningstid, dvs. kl. 8-16,40.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:                

Sejladserne foregår steder, som er umiddelbart tilgængelige for ambulance og anden redningshjælp.

Ifm. Sejlads 1 er søen af en størrelse hvor det kan forventes at børn iført en redningsvest selv kan svømme i land. Endvidere foregår sejladsen på et tidspunkt af året, hvor vandets temperatur ikke udgør en risiko for hurtig nedkøling.

Ifm. Sejlads 2 foregår sejladsen i en afstand fra land, hvor der hurtigt kan ydes hjælp, ved at sejle ud i kano eller kajak.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: 

Der er altid mindst 2 personaler i nærheden når der sejles. Der tilkaldes hjælp ved at kontakte alarmcentralen på 1-1-2.

Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land:

Navnene på de personer der skal sejle, nedskrives og opbevares af den personale der overvåger fra land.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå:

Sikkerhedsinstruktionen er relativ simpel og skal gives af de personaler der overvåger eller deltager i sejladsen

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå:

Enhver sejlads evalueres kort, for at samle op på de erfaringer børn og personale har gjort sig.

I tilfælde af utilsigtede hændelser eller ulykker, indkalder pædagogisk leder Morten Madsen, sammen med institutionsleder Anders Pyndt, de berørte personer til informationsmøde og reviderer efterfølgende sikkerhedsinstruksen i nødvendigt omfang.

 

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - kanoer

Udarbejdet: 14. januar 2015 12:59

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer): 4 kanoer

1. Identifikation af rederen

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:Børnehuset Stjernen. Gilmosevej 20. 7400 Herning

2. Sejladsaktiviteter

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:1. Kanosejlads på badesøen på Hessellund Søcamping i perioden uge 27 for børn i fritidshjemmet fra 2., 3. og 4. klasse. Badesøen er 5000 kvm. Og ikke dybere end en voksen person kan bunde over stort set hele søen.

2. Kanosejlads på Fuglsang Sø samt Holing Sø i perioden 1/4-1/10 for børn i fritidshjemmet, fra 0., 1., 2., 3., 4. klasse, samt medlemmer af junior- & ungdomsklubben. Der skal sejles i en overskuelig afstand af land, dvs. max. 200 meter.

3. Kanosejlads på å og sø i perioden 1/4-1/10 for personale

3. Identifikation af risici

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter:OverbordfaldKæntring        4. Tiltag til at imødegå risici

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici):Inden påbegyndt sejlads instrueres børn og personale i almindelige sikkerhedsregler – dvs. sid ned i kanoen, læn dig ikke ud over rælingen, kald på hjælp hvis du føler dig utryg. Alle sejlende bærer redningsveste.

Ifm. Sejlads 1 skal der overvåges fra land af en personale. Der skal medbringes en telefon, så der kan tilkaldes hjælp.

Ifm. Sejlads 2 skal der overvåges fra land af en personale. Der skal medbringes en telefon, så der kan tilkaldes hjælp og der skal være en kano på land, så man kan sejle ud og hjælpe. Der skal minimum være én personale i en kano på vandet, som hurtigt kan hjælpe.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til:Inkas 525-AL-B 3 pers. Kano

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes:Padler og Redningsveste.Efterses for fejl og mangler inden påbegyndt sejlads.

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:Børn der har vist at de evner at sejle, styre og stoppe en kano kan gives tilladelse til at sejle uden at der er personaler om bord.

6. Besætningen og dens kompetencer

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:Fartøjerne er små, simple at betjene og risici er begrænsede.

Ifm. Sejlads 1 skal der være mindst 1 personale pr. 10 børn.Ifm. Sejlads 2 skal der være mindst 1 personale pr. 5 børn.Alle personaler skal have erfaring med kanosejlads i et omfang, så de er i stand til at sejle, styre og stoppe en kano.

Mindst én personale skal have gennemført et relevant kursus i kanosejlads og sikkerhed.

Mindst én personale skal være i stand til at yde førstehjælp.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord:Ifm. Sejlads 1 kan der sejles fra solopgang til solnedgang.Ifm. Sejlads 2 sejles der inden for institutionens almindelige åbningstid, dvs. kl. 8-16,40.

Der sejles med maximalt 4 personer pr. kano.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:Sejladserne foregår steder, som er umiddelbart tilgængelige for ambulance og anden redningshjælp.

Ifm. Sejlads 1 er søen af en størrelse hvor det kan forventes at børn iført en redningsvest selv kan svømme i land. Endvidere foregår sejladsen på et tidspunkt af året, hvor vandets temperatur ikke udgør en risiko for hurtig nedkøling.

Ifm. Sejlads 2 foregår sejladsen i en afstand fra land, hvor der hurtigt kan ydes hjælp, ved at sejle ud i kano.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Der er altid mindst 2 personaler i nærheden når der sejles. Der tilkaldes hjælp ved at kontakte alarmcentralen på 1-1-2.

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land:Navnene på de personer der skal sejle, nedskrives og opbevares af den personale der overvåger fra land.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå:Sikkerhedsinstruktionen er relativ simpel og skal gives af de personaler der overvåger eller deltager i sejladsen.                        12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Enhver sejlads evalueres kort, for at samle op på de erfaringer børn og personale har gjort sig.

I tilfælde af utilsigtede hændelser eller ulykker, indkalder pædagogisk leder Morten Madsen, sammen med institutionsleder Anders Pyndt, de berørte personer til informationsmøde og reviderer efterfølgende sikkerhedsinstruksen i nødvendigt omfang.